Prvé oznámenie

Consortium
Interaction in Health - Public Health Consultants
AGIS – Health Insurance Company
Department of Social Medicine AMC/University of Amsterdam
Department Health Management Trnava University
Health Management School Bratislava


spolupráci s

Ministerstvom zdravotníctva SR

oznamujú konanie konferencie
a vyzývajú k podaniu predbežných prihlášok

ZABEZPEČENIE KVALITY ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI V SR

v rámci projektu

 Rozvoj programu kvality v Slovenskej republike
Senter Internationaal
Project
MAT03/SK/9/1

  25. november, 2005
STUPAVA pri Bratislave
Kongresové centrum

First Announcement

Consortium
Interaction in Health - Public Health Consultants
AGIS – Health Insurance Company
Department of Social Medicine AMC/University of Amsterdam
Department Health Management Trnava University
Health Management School Bratislava

in cooperation with

Ministry of Health SR

announce a conference
and invite you to apply for preliminary registration
 
ASSURING HEALTH CARE QUALITY 
in SLOVAK REPUBLIC
 
within the project
 
Building quality development program in Slovakia
 Senter Internationaal
Project MAT03/SK/9/1
 
November 25th, 2005
STUPAVA (next to Bratislava)
Congress center